Kumoi no Sakura / Cherry Blossoms in the Imperial Garden

云井之樱

“云井(居)”意指白云所在的遥远之处,因此也表示皇宫之内。“云井之樱”表现出在春季的阳光中,在皇宫的庭院内盛开的樱花。